Privacy Policy

Inleiding

Searchlab neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegeven wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast vermelden we wat jouw rechten zijn met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@searchlab.nl

Wie is Searchlab?

SeachLab is de besloten vennootschap SeachLab B.V., kantoorhoudende te Herengracht 420,  1017BZ Amsterdam. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73373540. 

Searchlab is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegeven door Searchlab de verantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Searchlab jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Searchlab persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Searchlab voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Searchlab worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde: Financiële administratie 

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Berokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Marketing

Doeleinde: Retargeting 

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Website 

Doeleinde: Website analytics 

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Searchlab heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Searchlab over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en je kan deze gegevens zelf niet veranderen; dan kan je hiervoor een verzoek versturen naar Searchlab. Je kunt verzoeken dat Searchlab je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking

Daarnaast heb je , onder voorwaarden, het recht om Searchlab te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Searchlab of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van Searchlab te verkrijgen. Searchlab zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming nodig is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel wat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Searchlab je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Searchlab

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@searchlab.nl. Searchlab zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen, dit niet later dan één (1) maand nadat Searchlab dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Searchlab je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

– Verwerkers 

– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Searchlab

– Externe adviseurs 

Het kan zijn dat Searchlab verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Searchlab gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Searchlab gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Searchlab aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passende beschermingsniveau door te geven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Searchlab ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Searchlab worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Searchlab worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan, niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren daarom om regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Searchlab je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@searchlab.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Searchlab jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@searchlab.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.